บทที่ 5 การบริหารโครงการและบุคลากร

5.1      คำนำ

          การจัดองค์กรและบุคลากรดำเนินงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้งานควบคุมการก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ การจัดบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานของโครงการ ควบคุมไปกับการจัดบุคลากรสนับสนุนที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมทั้งการประสานงาน จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ได้

5.2      การจัดองค์กรบริหารโครงการของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจัดองค์กรบริหารโครงการตามที่แสดงในแผนภูมิบริหาร ดังรูปที่ 5.2-1แสดงความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างกรมและที่ปรึกษาโดยผู้จัดการโครงการ  เป็นการประสานงานระดับบริหาร  และผังแสดงถึงความสัมพันธ์ภายในองค์กรการบริหารโครงการระหว่างผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานทั้งหมดของที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นจุดรวมการประสานงานกับกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจะมีบุคลากรหลักของที่ปรึกษาทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้ความสนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
  • บุคลากรหลัก ที่ปรึกษาได้จัดตั้งกลุ่มบุคลากรหลักขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ดี โดยจะมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับจ้างตลอดเวลา เพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์ของโครงการ บุคลากรหลักจะประกอบด้วย วิศวกรโครงการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีวิศวกรแต่ละฝ่าย คือ วิศวกรการทางและการจราจร วิศวกรปฐพี/วัสดุ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรสำรวจ วิศวกรระบายน้ำ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานและสัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และระบบ IT ดูแลงานในส่วนของตนอย่างใกล้ชิด ซึ่งพร้อมจะพิจารณาและแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับงานในระยะที่ 2 ที่ปรึกษาจัดให้วิศวกรโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบตามข้อกำหนด

  • บุคลากรสนับสนุน มีโครงสร้างและความรับผิดชอบเหมือนกัน คือ มีหน้าที่ช่วยบุคลากรหลักในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างตลอดเวลา ทั้งประกอบไปด้วย วิศวกร ช่างเทคนิคควบคุมงาน ช่างเทคนิคงานสำรวจ ช่างเทคนิคงานปฐพี/วัสดุ ช่างเทคนิคงานตรวจสอบปริมาณงานและสัญญารวมถึงช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเลขานุการ ที่มีส่วนสนับสนุนให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

สำหรับงานงานในระยะที่ 2 ที่ปรึกษาจัดให้มีช่างเทคนิคควบคุมงานและเลขานุการ ทำหน้าที่ช่วยบุคลากรหลักในการตรวจสอบ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา

จากองค์ประกอบหลัก ๆ ทั้ง 3 ส่วนข้างต้น ที่ปรึกษามั่นใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกากนี้ ที่ปรึกษายังคงให้คำแนะนำช่วยเหลือกรม ในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ของที่ปรึกษาที่ดี แม้จะไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม

5.3      ระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก

การจัดแผนระยะเวลาทำงานของบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนนั้น ได้คำนวณตามความจำเป็นเหมาะสมกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้สามารถพิจารณาถึงระยะเวลาที่ต้องการของบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติการในงานนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการ วิธีการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคลากรได้รับ ที่ปรึกษาจึงได้แสดงแผนระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.3-1


5.4      ที่ปรึกษาขอเสนอประวัติ ประสบการณ์ และคุณวุฒิของบุคลากรหลักที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ  ตามรายชื่อที่แสดงในตารางที่ 5.4-1

ตารางที่ 5.4-1 ตารางสรุปแสดงคุณสมบัติของบุคลากรหลักที่จะร่วมปฏิบัติงาน งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9- บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี

รายละเอียดบุคลากร:

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ในโครงการ

ที่จะปฏิบัติงาน

 อายุ

(ปี)

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

ทำงาน

(ปี)

 

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

เลขที่

1

นายประทาน นรพัลลภ

ผู้จัดการโครงการ

49

วศ.บ.(โยธา)

วศ.บ.(ชลประทาน)

วศ.ม.(ทรัพยากรน้ำ)

บธ.ม.(การเงิน)

27

สย.5740

2

นายอัครชาติ ปินธง

วิศวกรโครงการ

37

วศ.ม. (โยธา)

วศ.บ. (โยธา)

14

ภย.40540

3

นายภัทราวุธ ค้ำชู

วิศวกรการทาง/วิศวกรการจราจร

46

 

อส.บ. (โยธา)

23

สย.9713

4

ดร.สมชาย  ประยงค์พันธ์

วิศวกรปฐพี/วัสดุ

49

วศ.บ.(ชลประทาน)

วศ.ม.(โยธา)

วศ.ด.(โยธา)

27

สย.7151

5

นายโสภณ ซอโฉม

วิศวกรโครงสร้าง

76

วศ.บ. (โยธา)

55

วย.450

6

นายสมศักดิ์ ทองสมบูรณ์

วิศวกรสำรวจ

63

 

วศบ.(โยธา)

38

ภย.5674

7

นายสิทธิพร สุพิชชากุล

วิศวกรระบายน้ำ

49

 

    วศ.บ.(ชลประทาน)

 

27

ภย. 13583

8

นายผดุงศักดิ์  วรรณประเสริฐ

วิศวกรไฟฟ้า

40

วศ.บ.(ไฟฟ้า)

14

สฟก.4638

9

นายปรเมษฐ์  จันทรโชติ

ภูมิสถาปนิกหลัก

39

สถ.บ.

14

ภ-สถ 7160

10

นางสาวจรัสศรี  ชวนะบุตรวิไล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์

63

นิเทศน์ศาสตร์

41

-

11

 

นายสิทธิชัย  สุวนานนท์

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านGraphic Design, website, และระบบ IT

37

วศ.บ. (สถิติประยุกต์)

วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เนทและสารสนเทศ)

 

15

-