บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

  • ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เส้นทางเพื่อการสัญจร นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 3.638 กิโลเมตร เนื่องจากในปัจจุบัน อ.บางใหญ่ และ อ.บางบัวทอง มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจราจรที่ออกสู่ ถนนสาย ทล.9 ซึ่งเป็นสายหลักติดขัดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง Ac. กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง อยู่บนพื้นที่ดินอ่อนและติดคันคลองตลอดสายทาง ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ชุมชนชานเมือง เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ

            กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี ความยาวพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 3.638 กิโลเมตร และได้กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้ 720 วัน

  • รายละเอียดโครงการ

          โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่ 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า และกำแพงกันดิน พร้อมทั้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจร และระบบระบายน้ำ ระยะทางรวมประมาณ 3.638 กิโลเมตร มีรายละเอียดสรุปโดยย่อดังนี้

รูปที่ 1-1 รูปตัดโครงสร้างทางและกำแพงกันดิน ช่วงมีท่อลอดกลม คสล.

 

รูปที่ 1-2 รูปตัดโครงสร้างทางและกำแพงกันดิน 

 

รูปที่ 1-3 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่ 9+502.220 ถึง กม.ที่ 9+529.220

 

รูปที่ 1-3 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่ 9+502.220 ถึง กม.ที่ 9+529.220(ต่อ)

 

รูปที่ 1-4 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่9+552.000

 

รูปที่ 1-4 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่9+552.000(ต่อ)

 

รูปที่ 1-5 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่9+682.000

 

รูปที่ 1-5 รูปตัดโครงสร้างสะพาน ช่วงกม.ที่9+682.000(ต่อ)

 

1.4  งบประมาณโครงการ

มูลค่าการก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้าง                                          185,198,000.00               บาท

โดยใช้เงินงบประมาณทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณของแต่ละปี ดังนี้

งบประมาณประจำปี 2561                                                                51,156,000.00              บาท

งบประมาณประจำปี 2562                                                              102,312,000.00               บาท

งบประมาณประจำปี 2563                                                               31,730,000.00              บาท

 

1.5  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

            ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 240/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายวทัญญู      ฐิตานุวงศ์            ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย                   ประธานกรรมการ

2. นายชาครีย์      บำรุงวงศ์                        ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง                        กรรมการ

3. นางนพมาศ      รัตนพันธุ์            นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ                              สอร.          กรรมการ

4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

5. นางรชยา         บุญยธนกิจ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ        กผง.         กรรมการ

6. นายสรวิทย์      วัฒนเชษฐ์           วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                               สกท.         กรรมการ

7. นายเดโช         ชนะสุวรรณ์         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                            สบก.         กรรมการ

8. นายศราวุฒิ      ยิ่งสกุล               วิศวกรโยธาชำนาญการ                                      สสอ.         กรรมการ

9. น.ส.ศิราณี       ชูชื่น                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                      สบก.         กรรมการ

 

1.6  คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

            ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 213/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

1. นายสรวิทย์      วัฒนเชษฐ์           วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ           สกท.                 ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบนนนทบุรี                                                                                  กรรมการ

3. ผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ                                                  สสอ.                             กรรมการ

4. นายศศิวิศว์      เงาสุมาตย์           นายช่างโยธาชำนาญงาน                 สกท.                             กรรมการ

5. นายสิริปัญญ์    สีกาหลง             วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                   สกท.         กรรมการและเลขานุการ

1.7  เจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ

          ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 241/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ประสานงานการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

1.  นายศศิวิศว์   เงาสุมาตย์        นายช่างโยธาชำนาญงาน  สกท.              หัวหน้าโครงการ

2.  นายสิริปัญญ์สีกาหลง          วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     สกท.       วิศวกรประจำโครงการ

 

1.8  แผนที่ตั้งโครงการ

          โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3)  อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.ที่ 9+235 ต่อจากถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่2)  อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรีและจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ กม.ที่ 12+873  ดังแสดงในรูป

 

รูปที่ 1-6 แผนที่ประเทศไทยแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

 

 

รูปที่ 1-7 แผนที่ตั้งจังหวัดนนทบุรีแสดงที่ตั้งโครงการ

 

รูปที่ 1-8 แสดงที่ตั้งโครงการ

 

รูปที่1-9  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 9+235 ถึง กม. 9+400(ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-10  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 9+500 ถึง กม. 9+600 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-11  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 9+700 ถึง กม. 9+800 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-12  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 9+900 ถึง กม. 10+000 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-13  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 10+100 ถึง กม. 10+300 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-14  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 10+400 ถึง กม. 10+600 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-15  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 10+700 ถึง กม. 10+900 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-16  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 11+000 ถึง กม. 11+200 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-17  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 11+300 ถึง กม. 11+500 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-18  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 11+600 ถึง กม. 11+800 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

รูปที่1-19  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 11+900 ถึง กม. 12+100 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-20  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 12+200 ถึง กม. 12+300 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-21  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 12+400 ถึง กม. 12+500 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-22  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 12+600 ถึง กม. 12+700 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)

 

รูปที่1-23  ภาพถ่ายทุกระยะ 100เมตร กม. 12+800 ถึง กม. 12+873 (ก่อนดำเนินการก่อสร้าง)