ภาคผนวก ก การบริหารโครงการก่อสร้าง

ผังการบริหารงานควบคุมการก่อสร้างถนนสายนบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 

ผังการบริหารงานควบคุมการก่อสร้างถนนสายนบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 

ผังการบริหารงานควบคุมการก่อสร้างถนนสายนบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี


บุคลากรของที่ปรึกษาควบคุมงาน

บุคลากรหลัก

1. นายประทาน           นรพัลลภ         ผู้จัดการโครงการ

2. นายอัครชาติ            ปินธง             วิศวกรโครงการ

3. นายภัทราวุธ            ค้ำชู               วิศวกรงานทาง/การจราจร

4. นายสมศักดิ์             ทองสมบูรณ์      วิศวกรสำรวจ

5. ดร.สมชาย              ประยงค์พันธ์     วิศวกรปฐพี/วัสดุ

6. นายสิทธิพร             สุพิชชากุล        วิศวกรระบายน้ำ

7. นายผดุงศักดิ์            วรรณประเสริฐ   วิศวกรไฟฟ้า

8. นายโสภณ              ซอโฉม            วิศวกรโครงสร้าง

9. นายปรเมษฐ์            จันทรโชติ        สถาปนิกหลัก

10. นางสาวจรัสศรี        ชวนะบุตรวิไล    ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์

11. นายสิทธิชัย           สุวนานนท์        ผู้เชี่ยวชาญด้าน Graphic Design, Website และระบบ IT

 

บุคลากรสนับสนุน

1. นางสาวเบญจวรรณ    องอาจ            หัวหน้าวิศวกร

2. นายสุรศักดิ์             นาคศิริ            ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา

3. นายพงศธร             อิทธิโชติ          ช่างเทคนิคงานสำรวจ

4. นางสาวชันษา          อรุณวิจิตร        ช่างเทคนิคปฐพี/วัสดุ

5. นายจิร                  แนนสินธุ์         เลขานุการ

 

 

ผังบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา

 

ผังบุคลากรของบริษัทผู้รับจ้าง

 1. นายเจนวิชช์        เหลืองเจริญกิจ     ผู้จัดการโครงการ 
 2. นายสิงห์ทอง       เหลืองเจริญกิจ     วิศวกรที่ปรึกษา
 3. นายเดชา            โตเศรษฐรัตน์       วิศวกรโครงการ
 4. นายอดิชาติ         แก้วนารายณ์       วิศวกรควบคุม
 5. นางสาววันวิสา     วิสุทธิสาทอง       หัวหน้าส่วนบัญชี ,การเงิน
 6. นายนัฐวุฒิ          นักร้อง               หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
 7. นายกิตติโชติ       อสุนี ณ อยุธยา    หัวหน้าส่วนระบบไฟฟ้า
 8. นายอดิชาติ         แก้วนารายณ์       หัวหน้าส่วนควบคุมงาน
 9. นางสาวจามาลี     คำกลาง              หัวหน้าส่วนงานโครงสร้าง
 10. นายพีระ             ดาศักดิ์               หัวหน้าส่วนงานผิวทาง
 11. นายอดิชาติ         แก้วนารายณ์       หัวหน้าส่วนงานเครื่องจักรกล
 12. นายไพรวัลย์        บุญศรี                โฟร์แมนงานสำรวจ

 

ผังบุคลากรของบริษัทผู้รับจ้าง