บทที่ 2 สถานภาพของสัญญาก่อสร้าง

บทที่ 2

สถานภาพของสัญญาก่อสร้าง

2.1  สถานะภาพของสัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-บ้านหนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อำเภอบางใหญ่ , บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสถานภาพของสัญญาควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

Ø สัญญาจ้าง

เลขที่ สกท.8/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

Ø บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

Ø หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ที่ คค 0706/1291 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Ø ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

734 วัน

Ø วันที่แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2561

Ø วันที่เริ่มนับตามสัญญา

วันที่ 1 มีนาคม 2561

Ø วันที่สิ้นสุดสัญญา

วันที่ 3 มีนาคม 2563

Ø เงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม

 

- ค่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 6,573,738.32  บาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   460,161.68  บาท

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

 7,033,900.00  บาท

 

2.2  สถานะภาพของสัญญาจ้างผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-บ้านหนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อำเภอบางใหญ่ , บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสถานภาพของสัญญาก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

 

Ø สัญญาจ้างผู้รับจ้าง

เลขที่ 92/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

Ø ผู้รับจ้างก่อสร้าง

บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

Ø หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ที่ คค 0706/1522 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

Ø ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

734 วัน

Ø วันที่แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2561

Ø วันที่เริ่มนับตามสัญญา

วันที่ 1 มีนาคม 2561

Ø วันที่สิ้นสุดสัญญา

วันที่ 3 มีนาคม 2563

Ø เงินค่าจ้างตามสัญญา

185,198,000.00  บาท

Ø เงินค่าปรับวันละ

493,750.00  บาท (ร้อยละ 0.25 ของค่างาน)

2.3  การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้าง

   การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยังไม่มีการแก้ไขสัญญาระหว่างก่อสร้าง