บทที่ 3 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 3

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

3.1  สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

v ความก้าวหน้าประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2562

- แผนงานการก่อสร้าง:6.82%

- ผลงานการก่อสร้าง:6.50%

- ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+):         -0.32%

 

v ความก้าวหน้าสะสมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

- แผนงานสะสม:63.80%

- ผลงานก่อสร้างสะสม:54.05%

- ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+):         - 9.75%

- ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา : 734 วัน

- คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง: 247วัน

 

3.2  ความก้าวหน้าของงานแยกตามรายการ

ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆดังนี้

1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1  งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2 งานสำนักงานสนามของโครงการ

1.3 ห้องทดลองสนามของโครงการ

1.4 การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5 งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6 งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

     2.  งานดินและชั้นคันทาง

2.5 งานถมคันทาง

      2.5 (2)  ทรายถมคันทาง

    4.   งานเสาเข็ม

4.1 งานเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ

4.1 (2)   เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

           ข) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร

               (เสาเข็มกำแพงกันดิน)            

    5.   งานโครงสร้าง

5.1 (ข.1) งานสะพาน คสล.

5.1 (ข.1.1) งานสะพาน คสล. กม.9+502.220 ถึง กม.9+529.220

5.1 (ข.1.3) งานสะพาน คสล. กม.9+682.000

5.1 (ข.3) งานกำแพงกันดิน คสล.

            5.1 (ข.3.1) งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.00 - 4.00 เมตร (แบบฐานยื่น)

            5.1 (ข.3.1.1) คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

            5.1 (ข.3.1.2) แผงกินดิน คสล.