บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

4.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ประจำเดือน มิถุนายน 2562

1. ปัญหา : การตอกเสาเข็มกำแพงกันดินเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นผ่านบริเวณทางเข้าวัดอ่วมอ่อง กม.ที่ 10+925 ในระยะเวลาที่การไฟฟ้าดำเนินการปลดสายไฟฟ้าให้

แนวทางการแก้ไข : ที่ปรึกษาประสานงานให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตอกเสาเข็ม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไฟฟ้านครหลวงและผู้ใช้ไฟฟ้าในสายทาง

 

2. ปัญหา : ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการสรุปแนวเสาเข็มกำแพงกันดินบริเวณท้ายโครงการฯ กม.ที่ 12+873 เพื่อให้ที่ปรึกษาและโครงการฯพิจารณา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มกำแพงกันดินได้  

แนวทางการแก้ไข : ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งรูปแบบการทำงานให้ที่ปรึกษา และโครงการฯพิจารณาต่อไป

 

3. ปัญหา : ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการเสนอรูปแบบลาดทางเท้าให้ที่ปรึกษาและโครงการฯพิจารณา

แนวทางการแก้ไข : ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งรูปแบบการทำงานให้ที่ปรึกษา และโครงการฯพิจารณาต่อไป