บทที่ 6 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

บทที่ 6

แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

6.1  แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-  บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในเดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

1) งานตรวจสอบงานก่อสร้าง

1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1  งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2  งานสำนักงานสนามของโครงการพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1.3  ห้องทดลองสนามของโครงการพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1.4  การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5  งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6  งานจัดทำแบบจำลอง (Model) สำหรับถนนโครงการ

1.8  งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2. งานดินและชั้นคันทาง

2.5  งานถมคันทาง

     2.5(2)  ทรายถมคันทาง

4. งานเสาเข็ม

4.1  งานเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ

4.1(2)  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

     ข)  ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร (เสาเข็มกำแพงกันดิน)

 

 

 

5.  งานโครงสร้าง

     ทางเลือก ข

5.1 (ข.3)  งานกำแพงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1)  งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.00 - 4.00 เมตร (แบบฐานยื่น)

       5.1 (ข.3.1.1)  คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

       5.1 (ข.3.1.2)  แผงกันดิน คสล.

       5.1 (ข.3.1.3)  ราวกันตก

6.  งานเบ็ดเตล็ด

    6.1  งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

        6.1 (3)  งานป้องกันพื้นลาด

               6.1 (3.4)  งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์

 

 

2) งานตรวจสอบเอกสารต่างๆ

· งานตรวจสอบเอกสารความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม  2562 (ครั้งที่ 17)

 

3) การประสานงาน

· ประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง

 

4) การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการฯ

· ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสำนักงานโครงการฯ

· ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ