บทที่ 3 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 3

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

3.1  สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

vความก้าวหน้าประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1–31ส.ค. 2562

-          แผนงานการก่อสร้าง                                       :         5.87    %

-          ผลงานการก่อสร้าง                                         :         5.69    %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :         -0.18   %

 

vความก้าวหน้าสะสมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 31ส.ค. 2562

-          แผนงานสะสม                                              :         75.99   %

-          ผลงานก่อสร้างสะสม                                       :         65.94   %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :      - 10.05    %

-          ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                             :         741     วัน

-          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                     :         192    วัน

 

3.2ความก้าวหน้าของงานแยกตามรายการ

          ในระหว่างวันที่1 สิงหาคม2562ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2562ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆดังนี้

1.       งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1   งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2   งานสำนักงานสนามของโครงการ

1.3   ห้องทดลองสนามของโครงการ

1.4   การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5   งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6   งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2.  งานดินและชั้นคันทาง

                   2.2 งานขุดหรือตัดคันทาง

                   2.2 (1) งานขุดหรือตัดดิน

                   2.2 (4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

                   2.5 งานถมคันทาง

                   2.5 (2)ทรายถมคันทาง

                         2.5 (6)  งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม

    4.   งานเสาเข็ม

4.1 งานเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ

4.1 (2)เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

           ข) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จขนาด 0.40 x 0.50 เมตร

(เสาเข็มกำแพงกันดิน)

    5.   งานโครงสร้าง

5.1 (ข.1)งานสะพาน คสล.

          5.1 (ข.1.1)งานสะพาน คสล. กม.9+502.220 ถึง กม.9+529.220

5.1 (ข.1.1.4)  Plank Girder ตัวริมแบบมีทางเท้า ช่วงความยาว 9.00 ม.

5.1 (ข.1.1.5)  Plank Girder ตัวใน ช่วงความยาว 9.00 ม.

5.1 (ข.1.1.6) คอนกรีต Topping

5.1 (ข.1.1.8) ราวสะพานแบบมีทางเท้า

5.1 (ข.1.1.9)  ทางเท้ากว้าง1.00 เมตร

5.1 (ข.1.3) งานสะพาน คสล. กม. 9+682.000

                                      5.1 (ข.1.3.1)  ตอม่อตับริม แบบ PILE BENT (P1)

                                 5.1 (ข.1.3.2)  ตอม่อตับริม แบบ PILE BENT (P4)

                             5.1 (ข.1.3.3)  ตอม่อตับกลาง แบบ PILE BENT (P2, P3)                            

                   5.1 (ข.1.3.4)  Plank Girder ตัวริมแบบไม่มีทางเท้า ช่วงความยาว 5.00ม.

                            5.1 (ข.1.3.5)  Plank Girder ตัวใน ช่วงความยาว 5.00ม.                           

5.1 (ข.1.3.6)  คอนกรีตTopping                        5.1 (ข.1.3.7)  พื้น คสล. หล่อในที่แบบปากผาย ช่วงความยาว 5.00ม.                                            5.1 (ข.1.3.8)  ราวสะพานแบบไม่มีทางเท้า

5.1 (ข.1.3.9)  รอยต่อพื้นสะพาน

5.1 (ข.3) งานกำแพงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1.1)  คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

5.1 (ข.3.1.2)  แผงกันดิน คสล.                                                         

    6.   งานเบ็ดเตล็ด

                   6.1 งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

                             6.1 (3) งานป้องกันพื้นลาด

                                      6.1 (3.4) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์

                   6.2 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

                             6.2 (1) ท่อกลม คสล. (วางท่อแบบ Ordinary bedding)

                                      6.2 (1.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

                   6.3 งานระบายน้ำและโครงสร้างประกอบอื่นๆ

                             6.3 (1) บ่อพักชนิดฝาคอนกรีตสำหรับท่อ

6.3 (1.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

3.3รายงานบุคลากรและเครื่องจักร

  • ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม2562ถึงวันที่ 31สิงหาคม2562ผู้รับจ้างได้จัดเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อเข้าดำเนินการตามรายละเอียด ตารางที่ 3.3.1 และตารางที่ 3.3.2

3.4รายงานสภาวะอากาศ

  • ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562สภาพอากาศ สรุปตามตารางที่ 3.4.1

3.5การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.6วิเคราะห์สภาวะของงาน

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเดือนสิงหาคม2562เป็นการดำเนินการในส่วนของงานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม, งานดินและชั้นคันทาง , งานเสาเข็ม , งานโรงสร้าง และงานเบ็ดเตล็ด ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ซึ่งผู้รับจ้างปฏิบัติตามคำแนะนำของทางโครงการฯคาดว่าในเดือนถัดไปผลการทำงานของผู้รับจ้างจะเป็นไปตามแผน