บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

4.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  1. ปัญหา:การตอกเสาเข็มกำแพงกันดินเกิดระยะห่างของเสาเข็มไม่ตรงตามแบบ เนื่องจากผู้รับจ้างใช้ปั้นจั่น 2 ตัว ตอกเข้าหากัน ซึ่งตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว แต่เห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดลำดับเสาเข็มกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตอกเสาเข็มกำแพงกันดินไล่ตาม กม. ในแบบทำให้อาจจะมีเสาเข็มกำแพงกันดินเพิ่ม หรือ ลดลงจากแบบ

แนวทางการแก้ไข:ให้ผู้รับจ้างจัดลำดับเสาเข็มกำแพงกันดินใหม่

 

  1. ปัญหา:ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการเสนอรูปแบบลาดทางเท้าให้ที่ปรึกษาและโครงการฯพิจารณา

แนวทางการแก้ไข:ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งรูปแบบการทำงานให้ที่ปรึกษา และโครงการฯพิจารณาต่อไป