บทที่ 2 สถานภาพของสัญญาก่อสร้าง

บทที่ 2

สถานภาพของสัญญาก่อสร้าง

 • สถานะภาพของสัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-บ้านหนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อำเภอบางใหญ่ , บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมีสถานภาพของสัญญาควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญาจ้าง

เลขที่ สกท.8/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 • บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 • หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ที่ คค0706/1291 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 • ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

741วัน

 • วันที่แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

วันที่ 1มีนาคม 2561

 • วันที่เริ่มนับตามสัญญา

วันที่ 1มีนาคม 2561

 • วันที่สิ้นสุดสัญญา

วันที่ 10มีนาคม 2563

 • เงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม

 

 • ค่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6,573,738.32  บาท

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   460,161.68  บาท

 • รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

7,033,900.00  บาท

 

 •  สถานะภาพของสัญญาจ้างผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-บ้านหนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อำเภอบางใหญ่ , บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมีสถานภาพของสัญญาก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญาจ้างผู้รับจ้าง

เลขที่ 92/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

 • ผู้รับจ้างก่อสร้าง

บริษัท เอส.พี.เค.คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

 • หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ที่ คค0706/1522 ลงวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2561

 • ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

741วัน

 • วันที่แจ้งให้เริ่มงานก่อสร้าง

วันที่ 1มีนาคม 2561

 • วันที่เริ่มนับตามสัญญา

วันที่ 1มีนาคม 2561

 • วันที่สิ้นสุดสัญญา

วันที่ 10มีนาคม 2563

 • เงินค่าจ้างตามสัญญา

185,198,000.00  บาท

 • เงินค่าปรับวันละ

493,750.00บาท (ร้อยละ 0.25 ของค่างาน)

 

2.3  การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้าง

       การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2561จนถึงวันที่ 30กันยายน 2562ยังไม่มีการแก้ไขสัญญาระหว่างก่อสร้าง