บทที่ 3 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 3

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

3.1  สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

vความก้าวหน้าประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1–30ก.ย. 2562

-          แผนงานการก่อสร้าง                                       :         6.77    %

-          ผลงานการก่อสร้าง                                         :         1.69    %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :         -5.08   %

 

vความก้าวหน้าสะสมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562

-          แผนงานสะสม                                              :         82.76   %

-          ผลงานก่อสร้างสะสม                                       :         67.63   %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :      - 15.13    %

-          ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                             :         741     วัน

-          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                     :         162    วัน

 

3.2ความก้าวหน้าของงานแยกตามรายการ

          ในระหว่างวันที่1 กันยายน2562ถึงวันที่ 30กันยายน 2562ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆดังนี้

1.       งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1   งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2   งานสำนักงานสนามของโครงการ

1.3   ห้องทดลองสนามของโครงการ

1.4   การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5   งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6   งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2.  งานดินและชั้นคันทาง

งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน2561

                   2.2 งานขุดหรือตัดคันทาง

                   2.2 (6) งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

                         2.2 (8) งานรื้อสะพาน คสล. เดิม

                             2.2 (8.1) งานรื้อสะพานที่ กม.9+502.220 ถึง กม. 9+529.220

2.5 งานถมคันทาง

2.5 (6) งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม

    5.   งานโครงสร้าง

5.1 (ข.1) งานสะพาน คสล.

5.1 (ข.1.3) งานสะพาน คสล. กม. 9+682.000

                                     5.1 (ข.1.3.8)  ราวสะพานแบบไม่มีทางเท้า

5.1 (ข.2) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.1 (ข.2.1) ท่อเหลี่ยม คสล. กม.ที่ 11+962.000 ขนาด 1 -2.40 x 2.40 ม.

5.1 (ข.3) งานกำแพงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1.1)  คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

5.1 (ข.3.1.2)  แผงกันดิน คสล.

5.1 (ข.4) งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน (Approach Slab)

    6.   งานเบ็ดเตล็ด

                   6.1 งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

                             6.1 (3) งานป้องกันพื้นลาด

                                      6.1 (3.4) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์

3.2.1 รายการสรุปความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3)อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ผลงานประจำเดือนที่ 19(กันยายน2562)

สัญญาเลขที่ 92/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561                                                                                                                                            ผู้ว่าจ้าง :กรมทางหลวงชนบท

เริ่มสัญญา  วันที่ 1 มีนาคม 2561                                                                                                      ผู้ควบคุมงาน : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สิ้นสุดสัญญา  วันที่ 10มีนาคม2563                                                                                                                                      ผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.พี.เค คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

เวลาทำการ : 741วัน

3.2.3แผนภูมิแท่งแสดงความก้าวหน้าสะสมของโครงการฯ

 

3.3รายงานบุคลากรและเครื่องจักร

  • ระหว่างวันที่ 1 กันยายน2562ถึงวันที่ 30 กันยายน2562ผู้รับจ้างได้จัดเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อเข้าดำเนินการตามรายละเอียด ตารางที่ 3.3.1 และตารางที่ 3.3.2

3.4รายงานสภาวะอากาศ

  • ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562สภาพอากาศ สรุปตามตารางที่ 3.4.1

3.5การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.6วิเคราะห์สภาวะของงาน

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเดือนกันยายน2562เป็นการดำเนินการในส่วนของงานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม, งานดินและชั้นคันทาง , งานโครงสร้าง และงานเบ็ดเตล็ด ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้