บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

4.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ประจำเดือน กันยายน 2562

  1. ปัญหา:ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการส่งเงินจรหมวดที่ 1.1, 1.5 และ1.8

แนวทางการแก้ไข:แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งเงินจรหมวดที่ 1.1, 1.5 และ1.8

 

  1. ปัญหา:งานโครงสร้างทาง ผู้รับจ้างเปิดผิวทางทั้ง2ฝั่งทาง ทำให้กระบวนการทำงานลงวัสดุ, บดอัด และปรับเกลี่ยชั้นทางเดิมเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งยังเจอปัญหาสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

แนวทางการแก้ไข:แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีละฝั่ง

 

  1. ปัญหา:การจราจรติดขัดบริเวณที่เปิดผิวทางและไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณจราจรบริเวณสะพานตัวที่1 กม.ที่ 9+502.220

แนวทางการแก้ไข:ให้ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจราจรบริเวณสะพานตัวที่1 กม.ที่ 9+502.220