บทที่ 5 รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

บทที่ 5

รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

          ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3)อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรีประจำเดือน กันยายน2562

5.1  การควบคุมงานก่อสร้าง

5.4  จัดทำเอกสารและการนำเสนองาน

  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอ ประจำเดือน กันยายน2562
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษาประจำเดือนกันยายน2562
  • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือนกันยายน2562