บทที่ 3 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 3

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

3.1  สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

vความก้าวหน้าประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1–31 ต.ค. 2562

-          แผนงานการก่อสร้าง                                       :         7.09    %

-          ผลงานการก่อสร้าง                                         :         1.51    %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :         -5.58   %

 

vความก้าวหน้าสะสมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 31ต.ค. 2562

-          แผนงานสะสม                                              :         89.85   %

-          ผลงานก่อสร้างสะสม                                       :         69.14   %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :      - 20.71    %

-          ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                             :         741     วัน

-          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                     :         131    วัน

 

งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน2561

 

3.2ความก้าวหน้าของงานแยกตามรายการ

          ในระหว่างวันที่1 ตุลาคม2562ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2562ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆดังนี้

1.       งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1   งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2   งานสำนักงานสนามของโครงการ

1.3   ห้องทดลองสนามของโครงการ

1.4   การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5   งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6   งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

    2.  งานดินและชั้นคันทาง

                   2.2 งานขุดหรือตัดคันทาง

                   2.2 (6) งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

2.5 งานถมคันทาง

2.5 (6) งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม

    3.  งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

               3.1 งานรองพื้นทาง

                    3.1 (1) งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

               3.2 งานพื้นทาง

                    3.2 (1) งานพื้นทางชนิดหินคลุก

    5.   งานโครงสร้าง

5.1 (ข.2) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.1 (ข.2.1) ท่อเหลี่ยม คสล. กม.ที่ 11+962.000 ขนาด 1 -2.40 x 2.40 ม.

5.1 (ข.3) งานกำแพงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1.1)  คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

5.1 (ข.3.1.2)  แผงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1.3)  ราวกันตก   

     6.   งานเบ็ดเตล็ด

                   6.1 งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

                             6.1 (3) งานป้องกันพื้นลาด

                                      6.1 (3.4) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์

3.3รายงานบุคลากรและเครื่องจักร

  • ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2562ถึงวันที่ 31ตุลาคม2562ผู้รับจ้างได้จัดเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อเข้าดำเนินการตามรายละเอียด ตารางที่ 3.3.1 และตารางที่ 3.3.2

3.4รายงานสภาวะอากาศ

  • ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562สภาพอากาศ สรุปตามตารางที่ 3.4.1

3.5การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.6วิเคราะห์สภาวะของงาน

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเดือนตุลาคม2562เป็นการดำเนินการในส่วนของงานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม, งานดินและชั้นคันทาง , งานโครงสร้าง และงานเบ็ดเตล็ด ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้