บทที่ 6 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

บทที่ 6

แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

6.1  แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

          ที่ปรึกษามีแผนการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในเดือน พฤศจิกายน2562รายละเอียดดังนี้

 1. งานตรวจสอบงานก่อสร้าง
  1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม
   • งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร
   • งานสำนักงานสนามของโครงการพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
   • ห้องทดลองสนามของโครงการพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
   • การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
   • งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง
   • งานจัดทำแบบจำลอง (Model) สำหรับถนนโครงการ

1.8 งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

 1. งานดินและชั้นคันทาง

2.2  งานขุดหรือตัดคันทาง

2.2(4)  งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม

2.2(6)  งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

2.5งานถมคันทาง

                                  2.5(2)  ทรายถมคันทาง

                                  2.5(6)  งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม

 

 

 

5.  งานโครงสร้าง

     ทางเลือก ข

5.1 (ข.3)  งานกำแพงกันดินคสล.

5.1 (ข.3.1)  งานกำแพงกันดิน ความสูง 2.00 - 4.00 เมตร (แบบฐานยื่น)

5.1 (ข.3.1.1)  คานรัดหัวเสาและทางเดินเท้า

5.1 (ข.3.1.2)  แผงกันดินคสล.

5.1 (ข.3.1.3)  ราวกันตก

6.  งานเบ็ดเตล็ด

6.1  งานป้องกันพื้นลาดและท้องคลอง

  6.1 (3)  งานป้องกันพื้นลาด

6.1 (3.4)  งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์

 

 

 1. งานตรวจสอบเอกสารต่างๆ
  • งานตรวจสอบเอกสารความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน2562(ครั้งที่ 21)

 

 1. การประสานงาน
  • ประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง

 

 1. การตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการฯ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณสำนักงานโครงการฯ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ