บทที่ 3 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

บทที่ 3

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

3.สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ

vความก้าวหน้าประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1–29ก.พ. 2563

-          แผนงานการก่อสร้าง                                       :         0.56    %

-          ผลงานการก่อสร้าง                                         :         8.86    %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :        +8.30   %

 

vความก้าวหน้าสะสมของโครงการ ตั้งแต่เริ่มสัญญา จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563

-          แผนงานสะสม                                              :         100.00 %

-          ผลงานก่อสร้างสะสม                                       :         89.40   %

-          ผลงานก่อสร้าง ช้า/เร็ว กว่าแผนงาน (-,+)                :      - 10.60    %

-          ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                             :         749     วัน

-          คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                     :            18   วัน

 

งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน2561

 

3.2ความก้าวหน้าของงานแยกตามรายการ

          ในระหว่างวันที่1 กุมภาพันธ์2563ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์2563ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆดังนี้

1.       งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

1.1   งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

1.2   งานสำนักงานสนามของโครงการ

1.3   ห้องทดลองสนามของโครงการ

1.4   การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1.5   งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง

1.6   งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2.  งานดินและชั้นคันทาง

                   2.2 งานขุดหรือตัดคันทาง

                   2.2 (1) งานขุดหรือตัดดิน

2.2 (6) งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม

                   2.5 งานถมคันทาง

                   2.5 (6)งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินเดิม

3.  งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

               3.1 งานรองพื้นทาง

                    3.1 (1) งานรองพื้นทางชนิดลูกรัง

               3.2 งานพื้นทาง

                    3.2 (1) งานพื้นทางชนิดหินคลุก

               3.5 งานแอสฟัลต์ยึดเกาะ (Tack Coat)

               3.7 งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

               3.7 (3)งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น  Wearing Course (ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง

                         ธรรมชาติ)

                         3.7 (3.2)ปูบนผิว Tack coat (หนา 5 ซม.)

    5.   งานโครงสร้าง

                   5.1 (ข.1) งานสะพาน คสล.

                             5.1 (ข.1.1.7)  ราวสะพานแบบไม่มีทางเท้า

                             5.1 (ข.1.1.10)  รอยต่อพื้นสะพาน

5.1 (ข.3) งานกำแพงกันดิน คสล.

5.1 (ข.3.1.3)  ราวกันตก

    6.   งานเบ็ดเตล็ด

                   6.3  งานระบายน้ำและโครงสร้างประกอบอื่นๆ

                             6.3 (3) รางระบายน้ำ รางตื้น

7.    งานไฟฟ้าแสงสว่าง

               7.3 (1)งานเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

                         7.3 (1.1)เสาไฟสูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว

               7.3 (2)งานดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ

                         7.3 (2.1)โคมไฟถนน 250 W หลอด HPS

               7.3 (3)งานหลอดไฟฟ้าสำหรับเป็นอะไหล่

                         7.3 (3.1)หลอดไฟถนน 250 W หลอด HPS

               7.3 (7)สายไฟฟ้า

                         7.3 (7.1)สายไฟชนิด NYY ขนาด 3 x 10 ตร.มม.

               7.4 (2)ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ

                         7.4 (2.1)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2"