บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

4.1 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

  1. ปัญหา:การติดตั้งฐานเสาไฟฟ้ายังไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และทำให้ล่าช้าในการทำงาน

แนวทางการแก้ไข:ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและให้วางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาก่อสร้าง

 

  1. ปัญหา:การติดตั้งราวกันตกยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และทำให้ล่าช้าในการทำงาน

แนวทางการแก้ไข:ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและให้วางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาก่อสร้าง