บทที่ 5 รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

บทที่ 5

รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

          ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9-บ.หนองไผ่ขาด(ตอนที่3)อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรีประจำเดือน กุมภาพันธ์2562

5.4  จัดทำเอกสารและการนำเสนองาน

  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์2563
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563
  • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563